Alamire Foundation

De Alamire Foundation werd in 1991 opgericht als een joint venture tussen KU Leuven (Onderzoeksgroep Musicologie) en Musica Impulscentrum. Als internationaal studiecentrum stelt de Alamire Foundation zich tot doel academisch en praktijkonderzoek te stimuleren, te coördineren en uit te voeren. Daarbij concentreert zij zich in het bijzonder op de muziek en het muziekleven in de Lage Landen van de middeleeuwen tot 1800. 

De Alamire Foundation ontleent haar naam aan Petrus Alamire (Nürnberg, ca. 1470 ‒ Mechelen, 1536). Geboren in de Zuid-Duitse koopmansfamilie Imhoff, was hij vooral actief in de Lage Landen, waar hij faam verwierf door zijn rol in de productie van muziekhandschriften. Hij koos voor een pseudoniem dat verwijst naar de toonhoogte A en de notennamen la-mi-re en gaf hiermee uitdrukking aan zijn werk als muziekkopiist en kalligraaf.

In de voetsporen van Hare Majesteit Koningin Fabiola, die het Huis van de Polyfonie in 2011 opende, staat de Alamire Foundation sinds 2017 onder de Hoge Bescherming van Hare Majesteit Koningin Mathilde.

MISSIE 

De missie en visie van de Alamire Foundation veronderstellen een dialoog tussen musicoloog en musicus. Enkel door een joint venture tussen de universiteit en de wereld van de uitvoerders kan de wetenschappelijk onderbouwde omzetting van de muziek zoals ze in de bron genoteerd staat, naar uitvoering van de composities worden gerealiseerd. De motor in dit proces is het praktijkgericht onderzoek dat het academisch en het artistiek niveau met elkaar verbindt. Bijzondere aandacht gaat uit naar het in kaart brengen en ter beschikking stellen van onbekend of onontgonnen materiaal.

VISIE

Met inzet van state-of-the art-methodes, onder meer op het vlak van digitalisering en doorgedreven auralisatietechnologie, wordt dit muzikaal erfgoed geconserveerd, bestudeerd en gevaloriseerd. De muziek, in handschrift of druk, wordt ontsloten door traditionele publicaties als inventarissen, facsimile’s, kritische tekstuitgaven en innoverende databanken. De wetenschappelijke discussies en conclusies vinden hun weg naar monografieën en vaktijdschriften, waaronder het eigen Journal of the Alamire Foundation (Open Access) en de reeks Leuven Library of Music in Facsimile. Samenwerking en contacten met de academische en de uitvoerderswereld, erfgoedinstellingen en de culturele sector resulteren in internationale conferenties en praktijklabo’s, festivals en concerten, tentoonstellingen en multimedia-applicaties.

Sleutelmomenten

Onze partners

Stichtende partners

Structurele partners

Inhoudelijke & Projectpartners