Pierre de la Rue and Music at the Habsburg-Burgundian Court

Image

B-MEa-ms-ss f. 49v © Mechelen Stadsarchief

Conference
20 - 23 nov 2018

De Franco-Vlaamse polyfonist Pierre de la Rue (Doornik, ca. 1450 ‒ Kortrijk, 1518) speelde aan het Bourgondisch-Habsburgse hof een vooraanstaande rol. Ondanks zijn rijk en kwaliteitsvol repertoire bleef hij in het musicologisch onderzoek en de uitvoeringspraktijk echter vaak in de schaduw staan van beroemde tijdgenoten als Josquin des Prez. Naar aanleiding van de vijfhonderdste verjaardag van zijn overlijden organiseerden de Alamire Foundation en de Onderzoeksgroep Musicologie van de KU Leuven een internationale conferentie, waarbij de stand van het onderzoek werd belicht en nieuwe lijnen werden uitgezet.

De lezingen concentreerden zich in het bijzonder op de context waarbinnen het werk van Pierre de la Rue werd geproduceerd en verspreid, de handschriftelijke en gedrukte overlevering van zijn oeuvre, de analyse van de composities en hun interpretatie in functie van de uitvoeringspraktijk. De conferentie bood zowel ruimte voor overzichtslezingen als voor focus op specifieke casussen. De brede en multidisciplinaire aanpak van een in se specifiek thema zorgde ervoor dat het programma zich niet enkel richtte tot musicologen, maar evenzeer tot musici, (kunst)historici of handschriftendeskundigen. Het opzet resulteerde bovendien in een gelaagd publiek, gaande van academici tot cultureel en muzikaal geïnteresseerden en studenten – in het bijzonder van KU Leuven en van de Hochschule für Musik Franz Liszt Weimar / Friedrich-Schiller-Universität Jena.

Het programma werd uitgebreid met een bezoek aan het Museum Hof van Busleyden. De keuze van de locatie voor de conferentie was overigens niet toevallig, maar ingegeven door de sleutelrol die het Mechelse hof van Margaretha van Oostenrijk vervulde bij de totstandkoming en verspreiding van het werk van Pierre de la Rue. Het bezoek aan de Library of Voices liet de deelnemers kennismaken met de toekomstgerichte ontwikkelingen van de Alamire Foundation en droeg op die manier bij tot de verdere uitbouw van het partner- en gebruikersnetwerk van de organisatie.

Het valorisatieluik van de conferentie werd geconcretiseerd in de vorm van het concert The Disconsolate Woman and the Queen of Heaven: Marian Devotion by La Rue and Friends dat door het Binchois Consort werd uitgevoerd in de Sint-Pieter- en Pauluskerk. Het programma kwam tot stand op basis van het praktijkgericht onderzoek van de artistiek leider van het ensemble, Andrew Kirkman (VK, University of Birmingham). De publicatie van de akten is in voorbereiding.

De herdenking van het overlijden van Pierre de la Rue beperkte zich niet tot Mechelen. De Alamire Foundation droeg eveneens bij tot activiteiten die in Kortrijk werden georganiseerd. Op 20 april organiseerden de Koninklijke Geschied- en Oudheidkundige Kring samen met het Festival van Vlaanderen Kortrijk de uitvoering van het Requiem door Cappella Pratensis in de Onze-Lieve-Vrouwekerk. Dit concert werd voorafgegaan door een lezing van David Burn over Pierre de la Rue en de muziek aan het Habsburg-Bourgondische hof (Post-Universitair Centrum KU Leuven Kulak ‒ 17 april). Daarnaast stond Pierre de la Rue centraal in Leuven tijdens de concerten van zowel Cappella Pratensis als ParkCollegium in het kader van DeVespers.