Een procesgerichte benadering van renaissancepolyfonie: temporaliteit en klankervaring als organisatieprincipes in de ricercars van Adriaan Willaert

Polyfonie
Oktober 2005 - September 2009

Dit project beoogt de ontwikkeling van een analysemodel voor renaissancepolyfonie waarbij muziek wordt beschouwd als klinkend proces dat zich ontvouwt in de tijd. Die specifieke invalshoek stelt temporaliteit en klankervaring centraal binnen zowel het theoretische vooronderzoek als de analytische toepassing. Ten eerste wordt de procesgerichte benaderingswijze geoperationaliseerd aan de hand van bestaande modellen in verschillende nevendisciplines. Daarvoor worden zowel de filosofische grondslagen van de beoogde methode als meer concrete aanknopingspunten uit de cognitieve wetenschappen onderzocht. Vervolgens voorziet het project een toegespitste lezing van de zestiende-eeuwse muziektheorie, die toelaat de procesgerichte benadering te toetsen aan het muzikale denken van de renaissance. Binnen zowel de speculatieve als de praktische muziektheorie wordt nagegaan hoe traktaten muziek als termporeel en klinkend fenomeen thematiseren. Ten slotte ontwikkelt het project procesgerichte analysestrategieën die worden toegepast op de ricercars van Adriaan Willaert. De prototypische eigenschappen van dat repertoire laten een transfer van de onderzoeksresultaten toe naar andere polyfone genres.

Meer info